all mini mini mini
Ügyfélszolgálat
+36 30 474 11 91 / H.-P.: 8:00 - 16:00
 • Kosár
 • Adatvédelmi elveink

  1. A Szabályzat célja 

  A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a EMMER GROUP, s.r.o., Dunajský rad 146/32, 945 04 Komárno - Nová Stráž, IČO: 47378221, IČ-DPH: SK2023847793 zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu v Nitre, vložka č. 34950/N, IČO: 36525987, DIČ: SK2020158723  , a továbbiakban: Társaság vagy Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját. 

  A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, különösen a www.mamamania.hu webhely üzemeltetése során (továbbiakban Weboldal vagy Webhely), minden egyén (továbbiakban: Felhasználó) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

  Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018.05.01-től visszavonásig tart.

  A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban GDPR.) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten a 2018. május 25-től hatályos Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel. Ezek alapján tehát:

  személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

  hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

  adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

  adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

  adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

  adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

  A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.  2. Az adatkezelő megnevezése 

  Név: EMMER GROUP, s.r.o.
  Székhely és levelezési cím: Dunajský rad 146/32, 945 04 Komárno - Nová Stráž
  Adatkezelés nyilvántartási száma:  2015 01330
  Telefonszám:  +421-35 7781 540
  E-mail cím: info@mamamania.hu


  3. A kezelt személyes adatok köre 

  3.1. Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell 
  adnia a következő személyes adatokat, melyek rögzítésre kerülnek: 

  • felhasználónév, 
  • saját e-mail cím, 
  • jelszó, 
  • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, 
  • irányítószám), 
  • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám), 
  • telefonszám 

  Fenti adatok megadásával a felhasználók kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az adataikat a Szolgáltató a jogszabály keretei között rögzítse, tárolja, kezelje. 

  3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan 
  rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé  tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá. 

  3.3. A Weboldal egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a felhasználó személyes adatait tartalmazó adatfájlokat helyezünk el a felhasználó számítógépén (‚cookie‘). Ennek megtörténtéről a felhasználó az Szolgáltatótól nem kap további értesítést. Az adatfájl a weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfájlok a Szolgáltatóhoz kerülnek. A felhasználó az adatfájllal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el. 

  4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja 

  4.1. Az adatkezelésre a www.mamamania.hu  internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő 
  tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat  tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. 

  4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében, illetve későbbi marketing-kommunikációs célokra tárolja. 

  4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az 
  informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme. 

  4.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. 

  4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E 
  felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e- mail címet regisztrálta. 

  5. Az adatkezelés időtartama 

  5.1. A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére 
  bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor. 

  5.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket. 

  6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás 

  6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. 

  6.2. Az alapul szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl.rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. 

  6.3. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor. 

  7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek 

  7.1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel. Felhasználó jogosult továbbá adatai  törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján. 

  7.2. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: 

  EMMER GROUP s.r.o.

  Ügyfélszolgálat:  +36 30 474 1191

  hétköznapokon  8:00 -15:00 

  Internet cím: www.mamamania.hu

  E-mail: info@mamamania.hu

  A hírlevélről történő leiratkozás is fenti elérhetőségeken keresztül intézhető.

  A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kéréssel, kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.2. pontban elérhetőségeken keresztül. 

  7.4. A Felhasználó bármikor jogosult a rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. 

  A valóságnak nem megfelelő adatot a Szolgáltató az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti.


  7.5. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető 
  segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. 

  8. E-mail címek felhasználása 

  8.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére. 

  8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére. 

  8.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási 
  célra. 

  8.4. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével. 

  9. Egyéb rendelkezések 


  9.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat. 

  9.2. Bankkártyás fizetés esetén a Szolgáltató biztosítja a felhasználóknak, hogy a tranzakciók lebonyolítása érdekében megadott hitelkártya-információk biztonságban vannak, a Szolgáltató a tranzakció lebonyolítása előtt, alatt és után sem számítógépein, sem máshol nem tárolja a megadott hitelkártya-számot.
  Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait a K&H Bank Zrt. kezelik.
   

  9.3 Adatfeldolgozók

  Adatfeldolgozó neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
  címe: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
  adatfeldolgozás célja: futárszolgálat

  Adatfeldolgozó neve: Facebook Inc.
  címe: 1601 WILLOW ROAD, MENLO PARK, CA 94025
  adatfeldolgozás célja: marketing

  10. Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:

  név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

  honlap: www.naih.hu

  A jelen szabályzatban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadó.


  Komárno – Nová Stráž, 2018. május 25.

   

   


  Ez az oldal sütiket (cookies) használ. A honlapon való további böngészéssel Ön hozzájárul ezek használatához. Bővebben itt
  ?>